• GS1 SPECIÁL
    GS1 SPECIÁL
    11.10.2023 | ČERNÁ LABUŤ, Praha

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost RELIANT s.r.o., se sídlem U Habrovky 1562/11a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 49702726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 22288 - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů uvedených v registračním formuláři na konferenci GS1 SPECIÁL ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Praha 4, U Habrovky 1562/11a, PSČ 14000

e-mail: info@reliant.cz

telefonní číslo: + 420 241 44 28 21

 

Účel zpracování:

1) Umožnění účasti na konferenci GS1 SPECIÁL, včetně zasílání potřebných organizačních informací a instrukcí ke konferenci.

2) Vystavení faktury pro zaplacení registračního poplatku, pokud není účastník hostem bez placené registrace.

3) Analýza návštěvnosti konference GS1 SPECIÁL.

4) Marketingové účely – zasílání newsletterů a pozvánek na další námi organizované akce.

5) Vytváření networkingových příležitostí pro registrované účastníky konference GS1 SPECIÁL.

6) Propagace konference GS1 SPECIÁL pořizováním foto a videodokumentace.

 

Právní základ zpracování:

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. uzavření smlouvy.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře mezi Vámi a námi vzniká smluvní poměr, na základě kterého Vám jsme povinni umožnit účast na konferenci GS1 SPECIÁL a za to nám vzniká nárok na úhradu registračního poplatku dle podmínek registrace. Bez zpracování osobních údajů bychom nebyli schopni zajistit Vaši účast na konferenci a nebyli bychom schopni vystavit fakturu k úhradě registračního poplatku.

 

Právním základem zpracování je dále čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. právní povinnost, která se na správce vztahuje.

Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou dle příslušných právních předpisů (např. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, apod.).

 

Právním základem zpracování je dále čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce.

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme název firmy a Vaši pracovní pozici. Z těchto údajů pak vytváříme analýzu návštěvnosti konference, která nám ukáže, jaké cílové skupiny konferenci navštěvují. Naším oprávněným zájmem je tedy zájem na dokumentaci cílových skupin. Pro potřeby analýzy jsou tyto údaje anonymizovány.

Na základě oprávněného zájmu též zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zasílání newsletterů a pozvánek na další námi organizované akce, tj. pro účely přímého marketingu.

Na základě oprávněného zájmu též zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení zaměstnavatel, pracovní pozice a e-mailová adresa za účelem vytváření networkingových příležitostí pro registrované účastníky konference jejich publikací ve jmenném seznamu účastníků konference.

Na základě oprávněného zájmu též pracováváme Vaše osobní údaje pro účely propagace konference pořizováním foto a videodokumentace, která může být následně publikována na našich webových stránkách.

Proti zpracování těchto osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku. V takovém případě Vaše údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

Proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu máte též právo vznést námitku. V takovém případě Vaše údaje bez dalšího nadále nezpracováváme.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje (jméno, příjmení, název firmy, pracovní pozice, adresa, IČO, DIČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon), podobizna.

 

Doba zpracování a archivace:

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

 

Příjemci či kategorie příjemců osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány spolupracující účetní firmou za účelem fakturace.

Vaše osobní údaje (pouze v rozsahu e-mailové adresy) jsou dále zpracovávány poskytovatelem mailingových služeb za účelem rozesílání newsletterů a pozvánek na další námi organizované akce.

Vaše osobní údaje (v rozsahu jména, příjmení, pracovní pozice, zaměstnavatele a e-mailové adresy) mohou být dále předávány partnerům konference a jejím registrovaným účastníkům. S partnery konference je uzavírána smlouva o zpracování osobních údajů mezi společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR. Informační povinnost vůči subjektům údajů plníme my prostřednictvím těchto informací o zpracování osobních údajů. Žádosti o uplatnění Vašich práv můžete adresovat jak nám, tak partnerům konference.

Vaše osobní údaje (v rozsahu podobizny) jsou zpracovávány třetí osobou – profesionálním fotografem a mohou být publikovány na našich webových stránkách.

Vaše osobní údaje mohou být dále předávány orgánům veřejné moci v případech poskytování nezbytné zákonné součinnosti.

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na výše uvedených kontaktech.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies