• Vzdelavani
    Probouzíme potenciál vašich lidí

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost RELIANT s.r.o., se sídlem U Habrovky 1562/11a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 49702726, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 22288 - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 

Kontaktní údaje Správce:

Korespondenční adresa: U Habrovky 1562/11a, Krč, 140 00 Praha 4

E-mail: info@reliant.eu

Telefon: +420 241 44 28 21

 

Účel zpracování:

1) Registrace subjektu údajů na kurz

2) Vystavení faktury na kurz

3) Marketingové účely – zasílání newsletterů.

 

Právní základ zpracování:

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. uzavření smlouvy.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění povinností z ní vyplývajících.

 

Právním základem zpracování je dále čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, tj. právní povinnost, která se na správce vztahuje.

Správce uchovává Vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou dle příslušných právních předpisů (např. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, apod.).

 

Právním základem zpracování je dále čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce.

Na základě oprávněného zájmu též zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely zasílání newsletterů.

 

Proti zpracování těchto osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu máte právo vznést námitku. V takovém případě Vaše údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 

Proti zpracování osobních údajů na základě právního důvodu oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu máte též právo vznést námitku. V takovém případě Vaše údaje bez dalšího nadále nezpracováváme.

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje (jméno, příjmení, název firmy/školy, pracovní pozice, ulice a číslo domu, město, PSČ, IČO, DIČ, e-mail, telefon).

 

Doba zpracování a archivace:

Správce zpracovává Vaše osobní údaje a údaje nominovaného pouze po dobu nezbytně nutnou dle příslušných právních předpisů.

 

Příjemci či kategorie příjemců osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou dále poskytovávány spolupracující účetní firmou za účelem fakturace.

Vaše osobní údaje (pouze v rozsahu e-mailové adresy) jsou dále zpracovávány poskytovatelem mailingových služeb za účelem rozesílání newsletterů.

Vaše osobní údaje nebo mohou být dále předávány orgánům veřejné moci v případech poskytování nezbytné zákonné součinnosti.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí.

 

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 

V případě, že byste nesouhlasili se způsobem, jakým zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, www.uoou.cz.

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies